Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ЦАХИМ СУРГАЛТ


ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР

2020-09-21 25

Иргэдийн оролцооны талаарх онол, арга зүйн мэдлэгээ дээшлүүлж, иргэдийн оролцоот үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга барилаа сайжруулна.