Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ЦАХИМ СУРГАЛТ


ШИЙДВЭРИЙН ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

2020-09-21 24

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурлын төлөөлөгч нь ИТХ-иар хэлэлцэж байгаа шийдвэрийн төсөлд дүн шинжилгээ хийж үндэслэлтэй, хэрэгжихүйц шийдвэр гаргах мэдлэгтэй болно.