Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ЦАХИМ СУРГАЛТ


ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЛЭЭ

2020-09-21 27

ИТХ-ын төлөөлөгчид захиргааны хэм хэмжээний болон захиргааны акт гаргахдаа хууль зүйн техникийг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар мэдлэгтэй болно.