Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ЦАХИМ СУРГАЛТ


ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН БАТАТГАХ СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

2020-09-16 35

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрийн мөн чанар, онцлог, шийдвэр гаргах үйл явц, оролцогч талууд, тэдгээрийн үүрэг, оролцооны талаар цэгцтэй мэдлэг олгоход чиглэнэ