Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ЦАХИМ СУРГАЛТ


ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

2017-04-25 23

Энэхүү сургалтын гарын авлагын агуулга нь үндсэн дoрвoн бүлгээс бүрдэх бөгөөд нэгдүгээр бүлэгт, нутгийн өөрөө удирлах байгуулллагын эрх зүйн үндэс, үйл ажиллагааны талаар; хоёрдугаар бүлэгт, орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө, төсөв, түүний эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилтийн талаар; гуравдугаар бүлэгт байгаль хамгаалал, газрын харилцааны талаар; дөрөвдүгээр бүлэгт нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад иргэдийн оролцоог хангах, тэдэнтэй харилцах асуудлын талаар тусгасан болно.