Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ЦАХИМ СУРГАЛТ


ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН УДИРДЛАГА

2020-12-04 79

Төсөв гэдэг бол төлөвлөгөө юм. Тухайн жилд байгаа хөрөнгийн хүрээнд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлийг заасан санхүүгийн санал хэмээн ойлгож болно.

Хичээл 1. Орон нутгийн төсвийн эрх зүйн зохицуулалт

Хичээл 2. Орон нутгийн төсвийг хэлэлцэж батлах нь

Хичээл 3. Төсвийн удирдлага санхүүжилтийн талаар ИТХ болон Төлөөлөгчийн эрх, үүрэг, хариуцлага

Хичээл 4. Төсвийн төслийг ойлгож шинжлэх нь

Хичээл 5. Орон нутгийн орлого зарлагын төслийг шинжлэх нь

Хичээл 6. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг шинжлэх нь