Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 7

2021-04-29 117

Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй сураг бичиг. Бүлэг 7. ЗҮҮН-ӨМНӨД АЗИЙН УЛСУУДЫН НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГА, НУТГИЙН УДИРДЛАГА БОЛОН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХУВААРИЛАЛТ. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл