Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Ном, гарын авлага 25


Багийн иргэдийн нийтийн хурал: Хуралдааныг амжилттай удирдах нь
2021-09-29 698
Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга, Багийн ИНХ-ын зөвлөлийн гишүүдэд зориулав. "Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн ажиллах эрх зүйн орчин
2021-07-19 773
"Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд бэлтгэв.
ON ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL UNITS AND THEIR GOVERNANCE
2021-07-01 168
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн англи хэл дээрх хувилбар
Финланд улсын орон нутгийн удирдлага
2021-06-02 367
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч нарт зориулсан Финланд улсын орон нутгийн удирдлагын тухай гарын авлага. Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төсөл.
Польш улсын орон нутгийн удирдлага
2021-05-10 337
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч нарт зориулсан Польш улсын орон нутгийн удирдлагын тухай гарын авлага. Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төсөл.
Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага: Төвлөрлийг сааруулах хэлбэр
2021-05-03 331
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага. Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төсөл
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 6
2021-04-29 248
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 6. ЛАТИН АМЕРИКИЙН УЛС ОРНУУДЫН ОРОН НУТГИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЭРХ МЭДЛИЙН ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ, ЭРХ МЭДЛИЙН ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРМАГЖУУЛАХАД1 ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас захиргааны хэм хэмжээний акт батлан гаргахад зориулсан гарын авлага
2021-04-29 369
Энэхүү гарын авлагыг Улсын Их Хурлын Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд боловсруулав.
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 1
2021-04-29 285
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 1.ГАДААДЫН ОРНУУДЫН НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГА, НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ОНОЛЫН БОЛОН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 2
2021-04-29 293
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 2. ЭХ ГАЗРЫН БОЛОН АНГЛО-САКСОНЫ ЗАГВАР БҮХИЙ УЛСУУДЫН НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БОЛОН НУТГИЙН УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛБЭР. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 3
2021-04-29 267
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 3. ЗҮҮН ЕВРОП, БАЛТИ ОРЧМЫН УЛСУУДЫН НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГА, НУТГИЙН УДИРДЛАГА "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 4
2021-04-29 293
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 4. ТУСГААР УЛСУУДЫН ХАМТЫН НӨХӨРЛӨЛ (ТУХН)- ИЙН ГИШҮҮН УЛСУУДЫН НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГА, НУТГИЙН УДИРДЛАГА "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төсөл"
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 5
2021-04-29 233
Гадаад орнуудын эрх зүй. Бүлэг 5. ЛАТИН АМЕРИКИЙН НУТГИЙН УДИРДЛАГА БОЛОН НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ИНСТИТУТУУДЫН ХӨГЖИЛ "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 7
2021-04-29 300
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй сураг бичиг. Бүлэг 7. ЗҮҮН-ӨМНӨД АЗИЙН УЛСУУДЫН НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГА, НУТГИЙН УДИРДЛАГА БОЛОН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХУВААРИЛАЛТ. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 8
2021-04-29 258
Гадаад орнуудын эрх зүй сурах бичиг. Бүлэг 8. НУТГИЙН УДИРДЛАГА, НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ЭРХИЙН ШҮҮХИЙН ХАМГААЛАЛТ (ОРОС БОЛОН ГАДААД ОРНУУДЫН ПРАКТИК ЖИШЭЭН ДЭЭР) "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Эмхэтгэл
2021-04-22 315
Эмхэтгэлийг Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Швейцарын Хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагын бэхжүүлэх нь" төслийн дэмжлэгтэйгээр хэвлүүлэв.
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хяналт-Шинжилгээ, Үнэлгээ
2021-04-19 297
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн бататгах сургалтын гарын авлага
2021-04-18 309
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Хууль тогтоомжийн хэрэглээ
2021-04-18 284
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Шийдвэрийн төслийн үнэлгээ
2021-04-18 260
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Иргэдийн оролцоог дэмжих мэдлэг, чадвар
2021-04-18 294
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Орон нутгийн төсвийн удирдлага
2021-04-17 308
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн бататгах сургалтын гарын авлага
2021-04-17 297
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн бататгах сургалтын гарын авлага "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл
Төлөөлөгчийн манлайлал сургалтын гарын авлага
2021-04-08 272
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд олон хүний нөр их хөдөлмөр, цаг хугацаа, хичээл зүтгэлийн үр дүнд бүтээсэн “Төлөөлөгчийн манлайлал сургалтын гарын авлага”-ыг та бүхэнд өргөн барьж байна.
Нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүийн манлайлал
2021-04-08 237
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд олон хүний нөр их хөдөлмөр, цаг хугацаа, хичээл зүтгэлийн үр дүнд бүтээсэн “Нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүдийн манлайлал” сургалтын гарын авлагыг Та бүхэнд өргөн барьж байна.