Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Төслийн тайлан 3


2019 онд зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, үр дүнгийн тайлан
2021-07-08 14
"Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн 2019 оны тайлан
2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
2021-07-07 10
"Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 12 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацааны тайлан
2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
2021-07-05 22
"Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 12 дугаар сарын 31-ыг хүртэлх хугацааны тайлан.