Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

2021-07-07 47

"Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 12 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацааны тайлан