Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.
Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн. нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулиас...

2021-09-29

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн. нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Фото мэдээ

Дүрстэй мэдээ