Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Цахим сургалт


Төлөөлөгчдийн суурь сургалт Хичээлийн тоо: 20


ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 5. НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁС ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2021-04-07 142
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 4. НЭГЖ ДЭХ ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
2021-04-07 17
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 3. НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
2021-04-07 33
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 2. НЭГЖИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮ: ОРОН НУТГИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
2021-04-07 44
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 1. НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН КОНЦЕПЦИЙН АСУУДАЛ
2021-04-07 81
Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчилснээр иргэдэд хамгийн ойр нэгж болох баг, хорооны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосон. Мөн орон нутагт баг, сум, аймаг, хотод хороо, дүүрэг, нийслэл гээд шат шатны удирдлагын чиг үүрэг, эрхийн давхардлыг арилгаж, тодорхой болгосон зэрэг хуулийн шинэчлэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд
"МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР"-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ
2021-03-27 15
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ 3. СОШИАЛ МЕДИАГ ХЭРХЭН ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ?
2021-03-27 15
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
2021-03-25 48
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Орон нутгийн төсвийг хэлэлцэж батлах нь
2021-03-25 41
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Төсвийн талаарх ИТХ болон төлөөлөгчийн эрх үүрэг
2021-03-25 42
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Төсвийн төслийг шинжлэх нь
2021-03-25 32
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Орон нутгийн орлого зарлагын төслийг шинжлэх нь
2021-03-25 36
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг шинжлэх нь
2021-03-25 38
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН УДИРДЛАГА
2020-12-04 78
Төсөв гэдэг бол төлөвлөгөө юм. Тухайн жилд байгаа хөрөнгийн хүрээнд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлийг заасан санхүүгийн санал хэмээн ойлгож болно.
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
2020-09-21 39
ИТХ-ын төлөөлөгчдөд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ) хийх мэдлэг, ур чадвар олгож, орон нутагт үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх арга барилд суралцана.
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР
2020-09-21 24
Иргэдийн оролцооны талаарх онол, арга зүйн мэдлэгээ дээшлүүлж, иргэдийн оролцоот үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга барилаа сайжруулна.
ШИЙДВЭРИЙН ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
2020-09-21 23
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурлын төлөөлөгч нь ИТХ-иар хэлэлцэж байгаа шийдвэрийн төсөлд дүн шинжилгээ хийж үндэслэлтэй, хэрэгжихүйц шийдвэр гаргах мэдлэгтэй болно.
ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
2020-09-21 26
ИТХ-ын төлөөлөгчид захиргааны хэм хэмжээний болон захиргааны акт гаргахдаа хууль зүйн техникийг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар мэдлэгтэй болно.
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН БАТАТГАХ СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА
2020-09-16 35
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрийн мөн чанар, онцлог, шийдвэр гаргах үйл явц, оролцогч талууд, тэдгээрийн үүрэг, оролцооны талаар цэгцтэй мэдлэг олгоход чиглэнэ
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА
2017-04-25 22
Энэхүү сургалтын гарын авлагын агуулга нь үндсэн дoрвoн бүлгээс бүрдэх бөгөөд нэгдүгээр бүлэгт, нутгийн өөрөө удирлах байгуулллагын эрх зүйн үндэс, үйл ажиллагааны талаар; хоёрдугаар бүлэгт, орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө, төсөв, түүний эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилтийн талаар; гуравдугаар бүлэгт байгаль хамгаалал, газрын харилцааны талаар; дөрөвдүгээр бүлэгт нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад иргэдийн оролцоог хангах, тэдэнтэй харилцах асуудлын талаар тусгасан болно.