Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Цахим сургалт


Төлөөлөгчдийн манлайлал сургалт Хичээлийн тоо: 1


ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН МАНЛАЙЛАЛ СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА
2021-03-27 28
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулав.