Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ЦАХИМ СУРГАЛТ


"МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР"-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ

2021-03-27 342

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт

Видео хичээл

"Мал аж ахуйн салбарын бодлого, төлөвлөлт хэрэгжилт" ХХААХҮЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Д.Батмөнх