Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ЦАХИМ СУРГАЛТ


Төлөөлөгчдөд зориулсан видео сургалт: Төсвийн төслийг шинжлэх нь

2021-03-25 307

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан цуврал хичээл.

Хичээл 4.