Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 6

2021-04-29 62

Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 6. ЛАТИН АМЕРИКИЙН УЛС ОРНУУДЫН ОРОН НУТГИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЭРХ МЭДЛИЙН ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ, ЭРХ МЭДЛИЙН ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРМАГЖУУЛАХАД1 ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл