Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 1

2021-04-29 88

Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 1.ГАДААДЫН ОРНУУДЫН НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГА, НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ОНОЛЫН БОЛОН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл