Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн бататгах сургалтын гарын авлага

2021-04-17 65

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн бататгах сургалтын гарын авлага "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл