Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 8

2021-04-29 81

Гадаад орнуудын эрх зүй сурах бичиг. Бүлэг 8. НУТГИЙН УДИРДЛАГА, НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ЭРХИЙН ШҮҮХИЙН ХАМГААЛАЛТ (ОРОС БОЛОН ГАДААД ОРНУУДЫН ПРАКТИК ЖИШЭЭН ДЭЭР) "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл