Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага: Төвлөрлийг сааруулах хэлбэр

2021-05-03 124

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага. Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төсөл