Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 2

2021-04-29 77

Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй. Бүлэг 2. ЭХ ГАЗРЫН БОЛОН АНГЛО-САКСОНЫ ЗАГВАР БҮХИЙ УЛСУУДЫН НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БОЛОН НУТГИЙН УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛБЭР. "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төсөл