Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016-05-03 768

Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэний Танхимын 2016 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг хэлэлцэж, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар баталжээ.