Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Судалгааны тайлан: ИТХ-ын сайн туршлага /1-р хэсэг/

2020-09-15 471

Энэхүү төслийн үндсэн зорилго нь “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлуудын сайн туршлага, сургамж”-ийн талаар судалж, сайн туршлагыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлан таниулах санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.