Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


Аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчид “Мянгатын аян”-ыг дэмжлээ

2014-04-09 259

Дархан-Уул аймгийн Боловсроын газраас зарласан "Мянгатын аян”-ыг аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчид дэмжиж тус бүр мянган төгрөг хандивлав. Дархан сумын 9 дүгээр сургуулийн