Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

ТОВХИМОЛ


"Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн сургалт, чадавхжуулах үйл ажиллагааны үр нөлөөний үнэлгээ

2021-04-15 266

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын Хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Монгол улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" /2017-2020/ төслийн хүрээнд зохион байгуулсан сургалт, чадавхжуулах үйл ажиллагааны үр нөлөөний судалгааг 2019 оны 11 дүгээр сараас 2020 оны 1 дүгээр сард хийж гүйцэтгэв.