Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас

ИТХ-ын нэгдсэн хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг МУТББ төслөөс санаачлан бүтээв.

Сайн туршлага


“Тэргүүний төлөөлөгч”-дөө шагнаж урамшуулав.

2014-04-09 119

“Тэргүүний төлөөлөгч”-дөө шагнаж урамшуулав.
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас зохион байгуулсан ажилд идэвхи санаачлагатай оролцож, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхэд бусдыгаа хошуучлан ажилласан Төлөөлөгч